Публічна оферта (договір)

Договір публічної оферти з надання послуг організації відпочинку

Суб’єкт підприємницької діяльності – фізична особа-підприємець Гасяк Ілона Ігорівна, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними ДРФО 3280406088 (надалі – «Підприємець») з однієї сторони, і будь-яка фізична особа, яка приєднається до цього договору шляхом укладення договору приєднання, у спосіб визначений даним Договором, іменована надалі – «Споживач», з іншої сторони, надалі – «Сторони», відповідно до вимог ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, уклали даний Договір про таке:

І. ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ
1.1. Договір публічної оферти з надання послуг організації відпочинку – це договір, відповідно до якого Підприємець бере на себе обов’язок здійснювати надання послуг з організації відпочинку кожному, хто до нього звернеться, при цьому умови цього договору встановлюються однаковими для всіх Споживачів.
1.2. Договір приєднання до Договору публічної оферти з надання послуг організації відпочинку – це договір, умови якого встановлені Підприємцем у Договорі публічної оферти з надання послуг організації відпочинку, який може бути укладений лише шляхом приєднання Споживача до запропонованого Договору публічної оферти в цілому в разі вчинення Споживачем дій, які свідчать про її акцепт, а саме через оплату послуг організації відпочинку. Наймач не може запропонувати свої умови договору.
1.3. Момент укладення договору приєднання до Договору публічної оферти з надання послуг організації відпочинку – це момент здійснення Споживачем оплати послуг прокату організації відпочинку.
1.4. Правила прокату та перебування на території «Sirka» – невід’ємна частина Договору публічної оферти з надання послуг організації відпочинку, що є обов’язковими для Споживача при користуванні послугами на території Місця надання послуг.
1.5. Споживач – будь-яка фізична особа, що акцептувала публічну оферту – уклала з Підприємцем договір на умовах, що містяться в Договорі публічної оферти з надання послуг організації відпочинку.
1.6. Послуги з організації відпочинку – комплекс інформаційно-консультаційних та організаційних послуг щодо допуску Споживача до Місця надання послуг. При цьому, до Послуг з організації відпочинку не входять інші послуги (в тому числі, але не виключно: послуги прокату водомоторної техніки та/або вітрильних суден, використання спортивного спорядження чи інших послуг, які надаються на території Місця надання послуг), які підлягають оплаті окремо за встановленими Підприємцем чи іншими особами цінами.
1.7. Сайти – https://sirka.lviv.ua; https://www.facebook.com/sirka.sport; https://www.instagram.com/sirka.sport.
1.8. Місце надання послуг – визначена Підприємцем частина території комплексу «SIRKA»: урочище “Заозерне 1” Залузької сільської ради Яворівського району Львівської області.

ІІ. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. За цим Договором публічної оферти з надання послуг організації відпочинку, надалі – «Договір», Підприємець зобов’язується надати Споживачу Послуги, а Споживач зобов’язується прийняти їх та здійснити оплату Послуг.
2.2. Здійснюючи оплату Послуг, Споживач:
1. володіє українською мовою на рівні, достатньому для прочитання і усвідомлення змісту і значення умов Договору, Правил прокату та перебування на території «Sirka» та інших документів, які пов’язані з наданням Послуги;
2. беззастережно погоджується з цим Договором, Правилами прокату та перебування на території «Sirka» та усіма іншими правилами та застереженнями, відомості про що розміщені на території Місця надання послуг, зобов’язується їх неухильно дотримуватись та нести передбачену законом юридичну відповідальність за їх порушення.
2.3. З моменту укладення договору приєднання шляхом здійснення Споживачем оплати послуг організації відпочинку Споживач та Підприємець набувають усіх прав та обов’язків передбачених цим Договором.
2.4. Споживач також вважається таким, що уклав Договір приєднання у випадку його ідентифікації, погодження з умовами Договору та здійснення оплати послуг організації відпочинку через платіжні системи.

III. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ
3.1. Споживач має право знаходитись на території Місця надання послуг впродовж визначеного Підприємцем часового періоду.
3.2. У зв’язку з установленням на території України карантину та запровадження відповідних протиепідеміологічних обмежувальних заходів як на державному, так і на місцевому рівнях, Споживач погоджується дотримуватись всіх правил та обмежень, зобов’язується забезпечити їх неухильне виконання також іншими особами, які були запрошені Споживачем. Споживач також підтверджує, що на території Місця надання послуг забезпечено виконання всіх необхідних обмежувальних заходів та правил встановлених законодавством задля боротьби з коронавірусною інфекцією.

ІV. ОПЛАТА
4.1. Вартість Послуг визначається згідно з тарифами, затвердженими Підприємцем відповідно до прейскуранту цін. Тарифи є доступними для загального ознайомлення та викладені на Сайтах і у касах комплексу «Sirkа».
4.2. Оплата Послуг здійснюється на умовах 100% попередньої оплати згідно з діючими тарифами Підприємця. Оплата здійснюється Споживачем шляхом безготівкового перерахування коштів за допомогою платіжної системи на Сайті або безпосередньо у касах комплексу «Sirkа» у безготівковій та або готівковій формі.
4.3. Грошовою одиницею оплати є національна валюта України – українська гривня (грн.).
4.4. Оплата замовлених Послуг підтверджує ознайомлення Споживача з Правилами прокату та перебування на території «Sirka» та є укладенням Споживачем та Підприємцем договору приєднання на замовлені й оплачені Послуги.
4.5. Підприємець має право в односторонньому порядку змінювати тарифи на Послуги. Інформацію про такі зміни Підприємець оприлюднює на Сайті.
4.6. Оплачені Послуги не можуть бути передані та використані третіми особами.
4.7. Кошти, сплачені Споживачем на користь Підприємця за надання Послуг, достроковому чи іншому поверненню не підлягають та зараховується Підприємцем в якості штрафу за невиконання Споживачем умов Договору.

V. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
5.1. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», Споживач визнає і погоджується з наданням своїх персональних даних та персональних даних третіх осіб, зазначених Споживачем в процесі оформлення замовлення для надання Послуги. Споживач гарантує і несе відповідальність за те, що дані, зазначені в замовленні, є достовірними та добровільно наданими ним і третіми особами при оформлені замовлення, і всі ці особи ознайомлені й згодні з умовами Правил прокату та перебування на території «Sirka».
5.2. Споживач, шляхом вільного та жодним чином необмеженого волевиявлення, надає Підприємцю згоду на обробку своїх персональних даних добровільно наданих Споживачем при оформленні замовлення Послуг, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем (мета обробки: договірні відносини, що виникають між Сторонами в зв’язку з наданням Послуг). Обробка включає, але не обмежується: одержання, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), використання, знищення, знеособлення, передача, поширення (розповсюдження, реалізація, передача, у тому числі, передача розпорядникам персональних даних та третім особам, яких визначає Споживач самостійно на свій розсуд за умов забезпечення належного захисту персональних даних. Споживач погоджується з тим, що Підприємець не зобов’язаний окремо персонально повідомляти Споживача про таку передачу), блокування а також будь-які інші дії, пов’язані з обробкою персональних даних відповідно до мети.
5.3. Споживач надає свою згоду на обробку наступних персональних даних: прізвище, ім’я, по батькові, рік, місяць, дата і місце народження, адреса, громадянство, контактна інформація (домашня(і) адреса(и), номери домашнього і мобільного телефонів, адреса електронної пошти та ін., фотографії; відомості, що містяться в документах, що посвідчують особу, в тому числі паспортні дані, податковий номер, фотокопії паспортів, водійських посвідчень, службових посвідчень, інших особистих документів, будь-які інші персональні дані та відомості, які добровільно надаються Споживачем при заповненні анкет, пов’язаних з отриманням Послуг, а також дані, які можуть знадобитися Підприємцю у зв’язку із реалізацією мети обробки персональних даних.
5.4. З метою реалізації прав Сторін, пов’язаних з наданням Послуг, Споживач надає Підприємцю згоду на фото/відео-зйомку на території Місця надання послуг та згоду на використання Підприємцем результатів записів/зйомок, у т.ч. як доказів у випадку порушень зобов’язань згідно з Договором.
5.5. Персональні дані, крім знеособлених персональних даних, за режимом доступу є інформацією з обмеженим доступом. Підприємець розкриває персональні та інші дані Споживача виключно з метою, що пов’язана з розглядом його звернень та/або у випадках, передбачених чинним законодавством.
5.6. Використання персональних даних з історичною, статистичною або науковою метою здійснюється виключно у знеособленому вигляді. Використання персональних даних Споживача у знеособленому вигляді не вимагає його додаткової згоди.
5.7. Підприємець забезпечує безпеку даних Споживача від втрати, розголосу та несанкціонованого доступу третіх осіб із застосуванням технологій систем безпеки, впровадження режиму обмеженого доступу й контролю доступу до даних авторизованими співробітниками. Споживач надає Підприємцю згоду на обробку всіх його персональних даних без обмеження терміну зберігання та терміну обробки персональних даних.
5.8. Споживач також надає згоду на надсилання інформації, повідомлень на надані ним адреси електронної пошти, номери телефонів, тощо.
5.9. Для бронювання послуг використовує систмеу SymplyBook.me. Таким чином компаниія SimplyBook.me Ltd. є провайдером послуги. Детальніше з правилами та угодами використання сервісу SimplyBook.me можна ознайомитися за посиланням: https://simplybook.me/en/terms-and-conditions#tab-for-clients.

VІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1. Споживач за власний рахунок і в повному обсязі несе витрати, пов’язані зі шкодою, заподіяною його життю і здоров’ю, а також життю і здоров’ю третіх осіб (а також за збитки, завдані пошкодженням майна третіх осіб) під час надання Послуг.
6.2. Споживачу усвідомлює і приймає на себе всі ризики пов’язані із перебуванням на території Місця надання послуг. Підприємець не несе відповідальності за здоров’я і життя Споживача під час користування перебування на території Місця надання послуг.
6.3. Споживач визнає, що перебування на території Місця надання послуг, купання у водоймах, що знаходяться на суміжній території, може здійснюватися Споживачем виключно на його власний страх і ризик. Споживач зобов’язаний поставити до відома інших осіб, які перебувають на території Місця надання послуг за його запрошенням, про всі ризики, які можуть виникнути у зв’язку з перебуванням на цій території та/або купанням у Водоймі. У разі виникнення будь-яких негативних наслідків у зв’язку з купанням Споживача, чи іншими особами, які були запрошені ним на територію, Споживач буде нести усю передбачену законом юридичну відповідальність за свої дії та дії інших осіб, перелічених вище, та за можливі негативні наслідки.
6.4. У випадку пошкодження Споживачем маломірних суден, яхт, вітрильних човнів та дошок, водних лиж чи мотоциклів, fly-board, іншої водомоторної та/або вітрильної техніки, а також іншого спортивного спорядження чи устаткування під час використання або перебування на території Місця надання послуг, Споживач зобов’язується відшкодувати постраждалій особі у повному обсязі усі прямі та непрямі збитки, які будуть нараховані такою особою для ремонту та повного відновлення техніки, а також відшкодувати Підприємцю у повному обсязі упущену вигоду, у розмірі, що буде розрахований Підприємцем.
6.5. Споживач беззаперечно погоджується, що Підприємець не несе та не нестиме жодної відповідальності за життя Споживача, можливе ушкодження його здоров’я, фізичні травми, втрату працездатності, нещасні випадки, які можуть мати місце на території Місця надання послуги та/або при використанні техніки, а також за будь-яку шкоду та збиток техніці, життю, здоров’ю та/або майну будь-яким третім особам — вказана відповідальність лежить виключно на Споживачу.

VII. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
7.1. Договір вважається укладеним з моменту отримання особою, що направила пропозицію укласти такий договір, відповіді на прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному цим Договором.
7.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін, з урахуванням особливостей, які передбачені цим Договором.
7.3. Договір може буди розірваний з ініціативи Підприємця у разі настання будь-якої з таких обставин: порушення Споживачем Правил прокату та перебування на території «Sirka»; невиконання Споживачем заходів безпеки, включаючи самовільний вихід з території Місця надання послуг; порушення Споживачем загальноприйнятних норм поведінки на території Місця надання послуг; нанесення Споживачем моральної або матеріальної шкоди Підприємцю чи будь-яким третім особам, що перебувають на території Місця надання послуг.

VIII. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
8.1. Усі спори та розбіжності, що виникнуть у процесі виконання умов Договору або у зв’язку з їх тлумаченням вирішуються шляхом проведення переговорів між Сторонами.
8.2. Якщо спори та розбіжності залишилися неврегульованими домовленістю Сторін, вони передаються на розгляд суду згідно чинного законодавства України.

Прокрутка до верху